Στο παρακάτω βίντεο ο πανεπιστημιακός δάσκαλος στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, Γιώργος Κοντογιώργης, συνομιλεί με μέλη της ομάδας του περιοδικού ResPublica. Στη συζήτηση αναλύονται ποικίλα θέματα, και κυρίως η πορεία της σκέψης του Διαφωτισμού, κατά πόσο θα μπορούσαν φιλοσοφικά συστήματα που πηγάζουν από τούτο το ρεύμα να προσφέρουν λύσεις στα σύγχρονα προβλήματα. Κεντρικός πυρήνας της σκέψης του Κοντογιώργη είναι η δημοκρατία, όπως αυτή προσεγγίζεται μέσα από την κοσμοσυστημική γνωσιολογία.

Η κοσμοσυστημική γνωσιολογία επιχειρεί τη συγκρότηση ενός καθολικού και οικουμενικού συστήματος γνώσης (εννοιών, κατηγοριών, συστημάτων, μεθοδολογίας), βάσει του οποίου επιχειρεί να ερμηνεύσει φαινόμενα και ιστορικές δημιουργίες. Προσδίδει σε κάθε έννοια, όπως η δημοκρατία, η αντιπροσώπευση, η ελευθερία, η ισότητα, η δικαιοσύνη, το κράτος κλπ, έναν σαφή ορισμό και προσπαθεί να συνεκτιμήσει τις γενικές κατηγορίες κοινωνιών και όχι τα γεγονότα που διαμορφώνονται μεταξύ τους. Με βάση τον ορισμό, η έννοια του κοσμοσυστήματος παραπέμπει σε «ένα σύνολο κοινωνιών και διαθέτει εσωτερική αυτάρκεια και συνοχή ως προς τις καταστατικές του παραμέτρους (την οικονομία, την επικοινωνία, κ.ά.), καθώς και κοινές θεμέλιες αξιακές και ιδεολογικο-πολιτισμικές ορίζουσες. Διακρίνουμε το δεσποτικό και το ανθρωποκεντρικό κοσμοσύστημα».

Η συνέντευξη έλαβε χώρα τον Γενάρη του «σωτήριου» έτους 2020.