Μιὰ συγκρκτικὴ μελέτη γιὰ τὸ Βυζάντιο, τὴν Ἰταλία καὶ τὴν Ἀραβικὴ φιλοσοφία, ἡ ὁποῖα ἀναδυκνύει τὶς ὁμοιότητες καὶ διαφορὲς τῶν τριῶν αὐτῶν κόσμων, ἀλλὰ καὶ τὸν τρόπο ποὺ ἡ Βυζαντινὴ οἰκουμένη ἔδρασε καταλυτικὰ στὴ διαμόρφωση τῆς Ἰταλικῆς Ἀναγέννησης. Τὴ συζήτηση διοργανώνει τὁ Ἰνστιτοῦτο Ἔρευνας καὶ Μελέτης «Θουκυδίδης» (Κυριακὴ 3 Ἀπριλίου 2022).

Συμμετέχουν:
Μιχαὴλ Θεοδοσιάδης (Δρ. Πολιτικῆς Θεωρίας καὶ Ἱστορίας τῶν Πολιτικῶν Ἰδεῶν).
Δημήτρης Τραπεζιώτης (Πρόεδρος τοῦ Ἰνστιτοῦτου Ἔρευνας καὶ Μελέτης «Θουκιδίδης»).